دعم تريتا لتحقيق أهدافها:

موارد:

  1. https://www.makeuseof.com/tag/negative-effects-social-media/
  • كلمات

سهماشتراک گذاری:

محتوى ذات صلة

نرگس گودرزی

نرگس گودرزی

من دانشجوی روانشناسی، داستان نویس و نوازنده‌ی پیانو هستم. به درون و بیرون همزمان نگاه می‌کنم، به همین خاطر، بیدار و رویا پردازم.

در آخر، شما را به تفکر در جمله‌ی طلایی زیر دعوت می‌کنم؛
"شناخت تاریکی‌های خود بهترین راه برای کنار آمدن با تاریکی‌های دیگران است."
کارل گوستاو یونگ

I am a psychology student, story writer and pianist.
I look inside and out at the same time, so I'm awake and dreamer.

Finally, I invite you to think in the following golden sentence;
"Understanding your darkness is the best way to cope with the darkness of others."
Carl Gustav Jung