جدیدترین

قهوه و سرطان

اخیرا در کالیفرنیا، قانونی مطرح شده که باید برروی بسته های قهوه برچسب های هشداردهنده نصب شود. علت آن هم وجود آکریل آمید در قهوه است. در همان ابتدا که قهوه توسط مردم مصرف می شد، قهوه در خود آکریل آمید داشت.


صفحه 1 از 1