پرسشنامه تست هوش ریون Raven به همراه تفسیر

تست هوش ریون Raven

برای شناخت کافی از این تست به مقاله "با تست هوش ریون Raven آشنا شوید" رجوع کنید. هم‌چنین به جهت مشاهده تفسیر و نتیجه آزمون، ابتدا عضو تریتا شوید و حساب کاربری خود را فعال کنید.

نتایج و تفاسیر تست هوش ریون

سوالات تست هوش ریون بدین شکل می‌باشند که می‌بایست از میان ۶ تا ۸ تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل می‌کند. لازم به ذکر است بر اساس امتیاز یا بهره هوشی iq که افراد با دادن تست هوش تصویری ریون انجام داده‌اند در 7 طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند، که شامل: نابغه، برهوش، باهوش، متوسط، متوسط ضعیف، مرزی،  عقب مانده با مرزی ضعیف هستند.

پرسشنامه تست هوش ریون

ردیف پرسشنامه تست هوش ریون Raven
 
1
1 2 3 4 5 6 7 8
2
1 2 3 4 5 6 7 8
3
1 2 3 4 5 6 7 8
4
1 2 3 4 5 6 7 8
5
1 2 3 4 5 6 7 8
6
1 2 3 4 5 6 7 8
7
1 2 3 4 5 6 7 8
8
1 2 3 4 5 6 7 8
9
1 2 3 4 5 6 7 8
10
1 2 3 4 5 6 7 8
11
1 2 3 4 5 6 7 8
12
1 2 3 4 5 6 7 8
13
1 2 3 4 5 6 7 8
14
1 2 3 4 5 6 7 8
15
1 2 3 4 5 6 7 8
16
1 2 3 4 5 6 7 8
17
1 2 3 4 5 6 7 8
18
1 2 3 4 5 6 7 8
19
1 2 3 4 5 6 7 8
20
1 2 3 4 5 6 7 8
21
1 2 3 4 5 6 7 8
22
1 2 3 4 5 6 7 8
23
1 2 3 4 5 6 7 8
24
1 2 3 4 5 6 7 8
25
1 2 3 4 5 6 7 8
26
1 2 3 4 5 6 7 8
27
1 2 3 4 5 6 7 8
28
1 2 3 4 5 6 7 8
29
1 2 3 4 5 6 7 8
30
1 2 3 4 5 6 7 8
31
1 2 3 4 5 6 7 8
32
1 2 3 4 5 6 7 8
33
1 2 3 4 5 6 7 8
34
1 2 3 4 5 6 7 8
35
1 2 3 4 5 6 7 8
36
1 2 3 4 5 6 7 8
37
1 2 3 4 5 6 7 8
38
1 2 3 4 5 6 7 8
39
1 2 3 4 5 6 7 8
40
1 2 3 4 5 6 7 8
41
1 2 3 4 5 6 7 8
42
1 2 3 4 5 6 7 8
43
1 2 3 4 5 6 7 8
44
1 2 3 4 5 6 7 8
45
1 2 3 4 5 6 7 8
46
1 2 3 4 5 6 7 8
47
1 2 3 4 5 6 7 8
48
1 2 3 4 5 6 7 8
49
1 2 3 4 5 6 7 8
50
1 2 3 4 5 6 7 8
51
1 2 3 4 5 6 7 8
52
1 2 3 4 5 6 7 8
53
1 2 3 4 5 6 7 8
54
1 2 3 4 5 6 7 8
55
1 2 3 4 5 6 7 8
56
1 2 3 4 5 6 7 8
57
1 2 3 4 5 6 7 8
58
1 2 3 4 5 6 7 8
59
1 2 3 4 5 6 7 8
60
1 2 3 4 5 6 7 8

 

تریتا را در جهت رسیدن به اهدافش حمایت کنید:

منابع:

  1. Abad et al., 2004 F.J. Abad,R.Colom, I. Rebollo and S. ESCORIAL,Sex differential item functioning in the Ravens Advanced Progressive Matrices: Evidence for bios, personality and Individual Differences 36(2004)(6),pp1459-1470
  2. Baltes, P.B., Cornelius,S.W., Spiro, A., Nesselroade,J.R. and Willis, S.L., 1980. Integration versus differentiation of fluid/ crystallized intelligence in old age. Development psychology 16, PP 625-635
  3. Bors & Vigneau, 2005 F. Vigneau and D.A. Bors,Item in context: Assessing the dimensionality of Raven,s Advanced aparogressive Matrices, Educational and Psychological Measurement 65 (2005) (1), pp 109-123
  4. Carpenter et al., P.A. Carpenter, M.A. Just and P.Shell,What one intelligence-test measure- A theoretical account of the processing in the Raven Progressive Matrices Test,Psychological Review 97 (1990) (3),pp 404-431
  5. Colom et al,. 2004 R. Colom, S. Escorial and I.Rebollo, Sex differences on the progressive Matrices are influenced by sex differences on spatial ability, personality and Invidual Differences 37 (2004) (6), pp 1289-1293

اشتراک گذاری:

مطالب مرتبط
داود فولادی

داود فولادی

​کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک
​کارشناسی نرم‌افزار

جامعه، زمانی به فرزانگی و سعادت دست می‌یابد که مطالعه، کار روزانه‌اش باشد. سقراط

کاش رنجی کم کنیم
شعار ندهیم، عمل کنیم