آشنایی با قد و وزن استاندارد برای کودکان در سنین مختلف

شما قد و وزن کودک خود را باید از روی نمودارهای رشد و کودکان کوچک‌تر را از روی کارت رشد بسنجید، در غیر این صورت عدد دقیقی به شما گفته نمی‌شود و تنها محدوده قد و وزن طبیعی، کمبود وزن، اضافه وزن و چاقی مشخص می‌شود. توجه کنید که کودکان در سنین نوجوانی ممکن است در یک مقطع افزایش یا کاهش وزن داشته باشند که کاملا طبیعی است. در نوزادان نیز این قد و وزن معمولا بر اساس قد و وزن هنگام تولد و سایر شرایط سنجیده می‌شود. پزشک متخصص تغذیه و یا اطفال بهترین کسی است که می‌تواند به شما درباره قد و وزن کودکتان بگوید. 

جدول قد و وزن نوزادان، کودکان و نوجوانان

مقدار متوسط  قد و وزن را در دختران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

نوزاد دختر 1 تا 11 ماه

 • 0 ماهه - 3.3 کیلوگرم - 49.2 سانتی‌متر
 • 1 ماهه - 4.3 کیلوگرم - 53.8 سانتی‌متر
 • 2 ماهه - 5.3 کیلوگرم - 56.1 سانتی‌متر
 • 3 ماهه - 6.0 کیلوگرم - 59.9 سانتی‌متر
 • 4 ماهه - 6.6 کیلوگرم - 62.2 سانتی‌متر
 • 5 ماهه - 7.1 کیلوگرم - 64.2 سانتی‌متر
 • 6 ماهه - 7.5 کیلوگرم - 64.1 سانتی‌متر
 • 7 ماهه - 7.9 کیلوگرم - 67.3 سانتی‌متر
 • 8 ماهه - 8.2 کیلوگرم - 68.8 سانتی‌متر
 • 9 ماهه - 8.5 کیلوگرم - 70.1 سانتی‌متر
 • 10 ماهه - 8.8 کیلوگرم - 71.6 سانتی‌متر
 • 11 ماهه - 9.0 کیلوگرم - 72.8 سانتی‌متر

کودک دختر 12 تا 23 ماهه

 • 12 ماهه - 9.2 کیلوگرم - 74.1 سانتی‌متر
 • 13 ماهه - 9.5 کیلوگرم - 75.1 سانتی‌متر
 • 14 ماهه - 9.7 کیلوگرم - 76.4 سانتی‌متر
 • 15 ماهه - 9.9 کیلوگرم - 77.7 سانتی‌متر
 • 16 ماهه - 10.2 کیلوگرم - 78.4 سانتی‌متر
 • 17 ماهه - 10.4 کیلوگرم - 79.7 سانتی‌متر
 • 18 ماهه - 10.6 کیلوگرم - 80.7 سانتی‌متر
 • 19 ماهه - 10.8 کیلوگرم - 81.7 سانتی‌متر
 • 20 ماهه - 11 کیلوگرم - 82.8 سانتی‌متر
 • 21 ماهه - 11.3 کیلوگرم - 83.5 سانتی‌متر
 • 22 ماهه - 11.5 کیلوگرم - 84.8 سانتی‌متر
 • 23 ماهه - 11.7 کیلوگرم - 85.1 سانتی‌متر

کودکان دختر 2 تا 12 سال

 • 2 ساله - 12.0 کیلوگرم - 85.5 سانتی‌متر
 • 3 ساله - 14.2 کیلوگرم - 94 سانتی‌متر
 • 4 ساله - 15.4 کیلوگرم - 100.3 سانتی‌متر
 • 5 ساله - 17.9 کیلوگرم - 107.9 سانتی‌متر
 • 6 ساله - 19.9 کیلوگرم - 115.5 سانتی‌متر
 • 7 ساله - 22.4 کیلوگرم - 121.1 سانتی‌متر
 • 8 ساله - 25.8 کیلوگرم - 128.2 سانتی‌متر
 • 9 ساله - 28.1 کیلوگرم - 133.3 سانتی‌متر
 • 10 ساله - 31.9 کیلوگرم - 138.4 سانتی‌متر
 • 11 ساله - 36.9 کیلوگرم - 144 سانتی‌متر
 • 12 ساله - 41.5 کیلوگرم - 149.8 سانتی‌متر

نوجوان دختر 13 تا 20 سال

 • 13 ساله - 45.8 کیلوگرم - 156.7 سانتی‌متر
 • 14 ساله - 47.6 کیلوگرم - 158.7 سانتی‌متر
 • 15 ساله - 52.1 کیلوگرم - 159.7 سانتی‌متر
 • 16 ساله - 53.5 کیلوگرم - 162.5 سانتی‌متر
 • 17 ساله - 54.4 کیلوگرم - 162.5 سانتی‌متر
 • 18 ساله - 56.7 کیلوگرم - 163 سانتی‌متر
 • 19 ساله - 57.1 کیلوگرم - 163 سانتی‌متر
 • 20 ساله - 58.0 کیلوگرم - 163.3 سانتی‌متر

مقدار متوسط  قد و وزن را در پسران در سنین (1 تا 11 ماه)، (1تا 2 سال)،(2 تا 12 سال) و 13 تا 20 سال مشخص شده است:

نوزاد پسر یک تا 12 ماهه

 • 0 ماهه - 3.3 کیلوگرم - 49.8 سانتی‌متر
 • 1 ماهه - 4 کیلوگرم - 54.8 سانتی‌متر
 • 2 ماهه - 5.6 کیلوگرم - 58.4 سانتی‌متر
 • 3 ماهه - 6.4 کیلوگرم - 61.4 سانتی‌متر
 • 4 ماهه - 7 کیلوگرم - 64 سانتی‌متر
 • 5 ماهه - 7.5 کیلوگرم - 66 سانتی‌متر
 • 6 ماهه - 7.9 کیلوگرم - 67.5 سانتی‌متر
 • 7 ماهه - 8.3 کیلوگرم - 69 سانتی‌متر
 • 8 ماهه - 8.6 کیلوگرم - 70.6 سانتی‌متر
 • 9 ماهه - 8.9 کیلوگرم - 71.8 سانتی‌متر
 • 10 ماهه - 9.1 کیلوگرم - 73.1 سانتی‌متر
 • 11 ماهه - 9.4 کیلوگرم - 74.4 سانتی‌متر

کودک پسر 12 تا 23 ماهه

 • 12 ماهه - 9.6 کیلوگرم - 75.7 سانتی‌متر
 • 13 ماهه - 9.9 کیلوگرم - 76.9 سانتی‌متر
 • 14 ماهه - 10.1 کیلوگرم - 77.9 سانتی‌متر
 • 15 ماهه - 10.3 کیلوگرم - 79.2 سانتی‌متر
 • 16 ماهه - 10.5 کیلوگرم - 80.2 سانتی‌متر
 • 17 ماهه - 10.7 کیلوگرم - 81.2 سانتی‌متر
 • 18 ماهه - 10.9 کیلوگرم - 82.2 سانتی‌متر
 • 19 ماهه - 11.2 کیلوگرم - 83.3 سانتی‌متر
 • 20 ماهه - 11.3 کیلوگرم - 84 سانتی‌متر
 • 21 ماهه - 11.5 کیلوگرم - 85 سانتی‌متر
 • 22 ماهه - 11.7 کیلوگرم - 86.1 سانتی‌متر
 • 23 ماهه - 11.9 کیلوگرم - 86.8 سانتی‌متر

کودک پسر 2 تا 12 سال

 • 2 ساله - 12.5 کیلوگرم - 86.8 سانتی‌متر
 • 3 ساله - 14.0 کیلوگرم - 95.2 سانتی‌متر
 • 4 ساله - 16.3 کیلوگرم - 102.3 سانتی‌متر
 • 5 ساله - 18.4 کیلوگرم - 109.2 سانتی‌متر
 • 6 ساله - 20.6 کیلوگرم - 115.5 سانتی‌متر
 • 7 ساله - 22.9 کیلوگرم - 121.9 سانتی‌متر
 • 8 ساله - 25.6 کیلوگرم - 128 سانتی‌متر
 • 9 ساله - 28.6 کیلوگرم - 133.3 سانتی‌متر
 • 10 ساله - 32 کیلوگرم - 138.4 سانتی‌متر
 • 11 ساله - 35.6 کیلوگرم - 143.5 سانتی‌متر
 • 12 ساله - 39.9 کیلوگرم - 149.1 سانتی‌متر

نوجوان پسر 12 تا 20 سال

 • 13 ساله - 45.3 کیلوگرم - 156.2 سانتی‌متر
 • 14 ساله - 50.8 کیلوگرم - 163.8 سانتی‌متر
 • 15 ساله - 56.0 کیلوگرم - 170.1 سانتی‌متر
 • 16 ساله - 60.8 کیلوگرم - 173.4 سانتی‌متر
 • 17 ساله - 64.4 کیلوگرم - 175.2 سانتی‌متر
 • 18 ساله - 66.9 کیلوگرم - 175.7 سانتی‌متر
 • 19 ساله - 68.9 کیلوگرم - 176.5 سانتی‌متر
 • 20 ساله - 70.3 کیلوگرم - 177 سانتی‌متر

شما می‌توانید به سادگی با عضویت در تریتا و با ورود به بخش کاربری از امکانات سامانه پزشک هوشمند نیز استفاده کنید، هم‌چنین شما قادر خواهید بود جزئیات ظاهری بدن، شاخص قد و وزن، شاخص BMI و سایر شاخص‌های خود را در تریتا ثبت و بدون نیاز به پزشک، وضعیت جسمانی خود را تفسیر کنید.

تریتا را در جهت رسیدن به اهدافش حمایت کنید:

منابع:

اشتراک گذاری:

رامین حسین‌زاده

رامین حسین‌زاده

رامین حسین زاده
ramin hoseyn zadeh