جدیدترین

آیا به راستی معنای اعتباربخشی را در بهداشت و درمان می‌دانید؟

آیا به راستی معنای اعتباربخشی را در بهداشت و درمان می‌دانید؟ شرکت سریر سلامت مهام به عنوان نماینده شرکت تموس آلمان در ایران به مراکز درمانی فعال در گردشگری سلامت کمک می‌کند تا با ابزار اعتباربخشی و هم‌چنین بهره‌مندی از آموزش‌های بین المللی به بازارهای جهانی راه پیدا کنند.


صفحه 1 از